OLITIKA OCHRANY SÚKROMIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Úvod

Oknoplast Sp. z o.o. so sídlom v Ochmanowie prikladá veľký význam ochrane súkromia všetkých osôb, ktorých údaje spracúvame v súvislosti s našou činnosťou.

V tomto dokumente („Zásady ochrany osobných údajov“) by sme vám chceli predstaviť najdôležitejšie informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov:

 • osôb, ktoré nás kontaktujú a navštevujú našu webovú stránku alebo naše sociálne médiá;
 • osôb, ktoré uzatvárajú zmluvy s našimi obchodnými partnermi alebo sa zaujímajú o naše produkty;
 • zástupcov a zamestnancov našich obchodných partnerov alebo dodávateľov,

 

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby informácie, ktoré vám poskytujeme, spĺňali požiadavky transparentnosti uvedené v ustanoveniach nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Tento právny akt budeme ďalej označovať skratkou „GDPR“. Ak máte nejaké výhrady k forme alebo čitateľnosti Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás a poskytnite nám svoje pripomienky.

 

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je Oknoplast Sp. z o. o. so sídlom v Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże (ďalej len: „my“, „Správca“ alebo „Oknoplast“).

 

Kontakt

Kontakt s nami je možný:

 • v elektronickej forme na e-mailovú adresu: biuro@oknoplast.com.pl
 • formou klasickej korešpondencie zasielanej na našu adresu: Oknoplast Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże.

 

Vo veciach súvisiacich so spracovaním osobných údajov nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: privacy@oknoplast.com.pl

Aké osobné údaje spracúvame?

Webové stránky a sociálne profily

V súvislosti s vaším používaním webovej stránky zhromažďujeme údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie jednotlivých ponúkaných služieb, ako aj informácie o vašej aktivite na webovej stránke.

Napríklad:

 • Ak použijete kontaktný formulár, zhromažďujeme informácie o vašom mene, priezvisku, kontaktných údajoch a obsahu aplikácie.
 • Ak sa pohybujete na našej webovej stránke, zhromažďujeme informácie uložené v súboroch cookie alebo systémových protokoloch, o čase strávenom na webovej lokalite a o interakciách s obsahom zverejneným na webovej lokalite.

 

V rámci fungovania našich profilov na sociálnych sieťach zhromažďujeme informácie o vašej aktivite na konkrétnej webovej stránke v súvislosti s našou webovou stránkou / firemným profilom (napr. kliknutia na „Páči sa mi to“, zverejnené príspevky, komentáre, správy odoslané v rámci interných messengerov) .

Fungovanie distribučnej siete

V súvislosti s fungovaním našej distribučnej siete zhromažďujeme a spracúvame údaje ľudí, ktorí uzatvorili s našimi obchodnými partnermi zmluvu týkajúcu sa produktov Oknoplast alebo majú záujem o naše produkty a za týmto účelom kontaktovali vybraného obchodného partnera.

V rámci prevádzky našej distribučnej siete zhromažďujeme informácie vo forme: kontaktných údajov, informácií o predmete zákazky a termíne jej realizácie, informácií o podrobnostiach dodávky alebo montáže, informácií súvisiacich s plnením zákazky alebo službu potenciálneho zákazníka v súvislosti s požiadavkou na ponuku týkajúcu sa našich produktov.

Okrem toho v rámci aktivít spočívajúcich v sledovaní kvality služieb našim klientom zbierame a spracovávame informácie poskytnuté v rámci prieskumov spokojnosti s realizáciou zmluvy zo strany obchodného partnera.

Obchodná spolupráca

V rámci obchodnej spolupráce zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje podnikateľov, ktorí sú našimi obchodnými partnermi, ako aj zástupcov či zamestnancov našich obchodných partnerov pôsobiacich vo forme spoločností (vrátane obchodných partnerov pôsobiacich v rámci našej distribučnej siete) alebo subjektov, ktoré majú záujem o takúto spoluprácu. Rozsah zbieraných údajov závisí od typu spolupráce. Zvyčajne zhromažďujeme základné informácie, ako sú: kontaktné údaje, údaje o firme, údaje o mieste zamestnania/zastúpenom subjekte, informácie súvisiace s korešpondenciou, ako aj s uzatváraním a plnením zmluvy.

 

 

Cookies a podobné technológie

Naše webové stránky používajú cookies. Viac o súboroch cookie a pravidlách ich používania si môžete prečítať v Zásadách používania súborov cookie

 

Zdroje pôvodu osobných údajov

V prípade, že nezhromažďujeme osobné údaje priamo od vás, získavame ich:

 • od našich obchodných partnerov, s ktorými uzatvárate zmluvy týkajúce sa produktov značky Oknoplast;
 • v prípade B2B spolupráce z verejne dostupných zdrojov, ako sú: webové stránky Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, webové stránky, iné verejne dostupné registre;
 • od vašich zástupcov alebo zástupcov, ak nás kontaktujú vo vašom mene.

Účely a základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely a na rôznych právnych základoch, ktoré sú popísané nižšie:

Spracovanie údajov ako súčasť webovej stránky

 1. Poskytovanie on-line služieb. Vaše údaje spracúvame za účelom poskytovania elektronických služieb v oblasti poskytovania jednotlivých funkcionalít a obsahu zverejneného na webovej stránke. Základom spracovania údajov je v tomto prípade nevyhnutnosť plnenia zmluvy a poskytovanie elektronických služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
 2. Marketing. Vaše osobné údaje sa používajú na marketingové účely. Na základe cookies, ak ste s nimi súhlasili, môžeme prispôsobiť obsah vašim preferenciám a očakávaniam. Pomocou takejto technológie profilujeme našich používateľov – teda analyzujeme a vyhodnocujeme, aký obsah by vás mohol zaujímať, a zobrazujeme relevantné reklamy na našej webovej stránke. Ak ste udelili samostatný súhlas s marketingovou komunikáciou, budeme vám zasielať aj určitý komerčný obsah o produktoch a službách spoločnosti Oknoplast (napr. newsletter, informácie o nových produktoch, zaujímavé akcie), vrátane obsahu prispôsobeného vašim preferenciám. Právnym základom pre činnosti vykonávané na marketingové účely je oprávnený záujem spoločnosti Oknoplast (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 3. Analýzy a štatistiky, ako aj výskum kvality služieb. Vaše osobné údaje slúžia na analytické a štatistické účely, ktoré spočívajú v analýze aktivity návštevníkov webovej stránky a ich preferencií z hľadiska ponúkaných funkcionalít a obsahu. Aby sme mohli otestovať kvalitu služieb ponúkaných spoločnosťou Oknoplast, môžeme použiť vaše kontaktné údaje na získanie informácií o miere spokojnosti s kvalitou našich služieb (napr. zobrazením alebo odoslaním prieskumov spokojnosti). Spracovaním osobných údajov na tieto účely sme schopní neustále zlepšovať kvalitu našich služieb a realizovať náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 4. Obrana proti nárokom. V odôvodnených prípadoch Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zistenia, prešetrenia alebo obrany proti nárokom (napr. nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytovania služieb dostupných na webovej stránke). Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 5. Bezpečnosť a bezproblémový chod webovej stránky. Aktivita užívateľa na webovej stránke sa zaznamenáva do systémových logov (špeciálny počítačový program slúžiaci na uchovávanie chronologického záznamu obsahujúceho informácie o udalostiach a aktivitách súvisiacich s IT systémom, ktorý Oknoplast využíva na poskytovanie služieb). Informácie zhromaždené v rámci protokolov sa spracúvajú na technické a administratívne účely súvisiace s potrebou zaistiť bezpečnosť webovej stránky a IT systémov spracúvajúcich vaše osobné údaje, a aj na analytické a štatistické účely zabezpečujúce efektívnu prevádzku webovej stránky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem poskytovať vám bezpečnú a efektívnu webovú stránku (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spracúvanie osobných údajov v rámci sociálnych sietí

Prevádzkovanie sociálnych sietí. Spracúvame aj osobné údaje používateľov navštevujúcich naše profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Vaše osobné údaje (napr. meno a priezvisko alebo prezývka na sociálnych sieťach) sú zhromažďované a používané iba v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky spoločnosti Oknoplast alebo jej profilu. Údaje sa používajú na informovanie používateľov o našej aktivite, odpovedanie na vaše komentáre alebo využívanie komunikačných funkcií, ktoré ponúka sociálna sieť s cieľom reagovať na vašu aktivitu, ako aj na propagáciu rôznych typov podujatí, služieb alebo produktov v rámci danej sociálnej siete. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem propagovať našu značku a viesť primeranú komunikáciu na sociálnych sieťach (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spracovanie údajov v súvislosti s prevádzkou distribučnej siete

 1. Plnenie zmluvy s obchodným partnerom. Ak ste uzatvorili zmluvu týkajúcu sa našich produktov s obchodným partnerom Oknoplast, získame prístup k vašim osobným údajom, aby sme zaistili, že náš partner môže objednávku efektívne vykonávať. Vaše údaje potrebujeme okrem iného aj aby dodať Vami objednané produkty obchodnému partnerovi a zabezpečiť, aby bola vaša zmluva splnená včas. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem zabezpečiť riadne plnenie zmlúv uzatvorených v rámci našej distribučnej siete (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 2. Záruka. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súvislosti s výkonom vašich práv zo záruky, ktorú poskytujeme na naše produkty. V tomto prípade je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov podmienka nevyhnutnosti plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
 3. Vykonávanie výskumu kvality služieb. Vaše osobné údaje súvisiace s uzatváraním a plnením zmluvy s našimi obchodnými partnermi slúžia na uskutočnenie prieskumu kvality služieb zákazníkom v rámci distribučnej siete. Za týmto účelom spracovávame okrem iného informácie o podrobnostiach plnenia zmluvy a informácie, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť v rámci zaslaných prieskumov spokojnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem sledovať kvalitu služieb zákazníkom v rámci našej distribučnej siete (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 4. Analytické a štatistické účely . Vaše osobné údaje súvisiace s uzatvorenými zmluvami týkajúcimi sa produktov Oknoplast spracovávame na analytické a štatistické účely. Spracovanie údajov na tento účel nám pomáha rozvíjať našu distribučnú sieť, ako aj zlepšovať naše produkty. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem vykonávať interné obchodné analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 5. Realizácia marketingových aktivít. Vaše osobné údaje používa spoločnosť Oknoplast na vykonávanie marketingových aktivít. V situácii, keď ste udelili samostatný súhlas s marketingovou komunikáciou, použijeme vaše údaje na zasielanie relevantných obchodných oznámení alebo newsletterov. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem o marketing a propagáciu našej značky (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 6. Dodržiavanie zákonných povinností. Vaše údaje spracúvame aj vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne platných právnych predpisov, napríklad súvisiacich s ochranou práv spotrebiteľa, daňovým zákonom.
 7. Zisťovanie, vyšetrovanie alebo obrana proti nárokom. V odôvodnených prípadoch Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zistenia, prešetrenia alebo obrany proti nárokom (napr. nároky vyplývajúce z neplnenia alebo nesprávneho plnenia zmluvy týkajúcej sa produktov Oknoplast). Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spracovanie údajov v oblasti obchodnej spolupráce

 1. Uzavretie alebo plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia primeranej zmluvy o spolupráci s Oknoplastom alebo za účelom jej riadneho plnenia. Ak ste živnostníkmi, vaše údaje sú spracúvané na základe nevyhnutnosti uzavrieť alebo plniť zmluvu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak vystupujete ako zástupcovia, splnomocnenci alebo zamestnanci subjektov, ktoré sú zmluvnou stranou, právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem na možnosti uzavretia alebo správneho plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1) ( f) GDPR).
 2. Analytické a štatistické účely. Vaše osobné údaje súvisiace s nadviazanou alebo prebiehajúcou obchodnou spoluprácou sa používajú na analytické a štatistické účely súvisiace okrem iného so ziskovosťou spolupráce, možnosťami jej rozšírenia, optimalizáciou obchodných procesov. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem vykonávať obchodné analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 3. Budovanie databázy kontaktov. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vytvorenia databázy kontaktov. V tejto súvislosti spracovávame údaje zozbierané počas priemyselných podujatí alebo výmenou vizitiek. Právnym základom spracúvania je v tomto prípade náš oprávnený záujem na budovaní siete obchodných kontaktov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 4. Vernostné a motivačné programy. Ak ste zamestnancami alebo spolupracovníkmi našich obchodných partnerov, používame vaše údaje na ponúkanie rôznych typov vernostných a motivačných programov. Za týmto účelom spracúvame Vaše kontaktné údaje a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb v rámci vernostného alebo motivačného programu (bližšie pozri pravidlá konkrétneho programu). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem predstaviť vám možnosť zúčastniť sa vernostného alebo motivačného programu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Po akceptovaní pravidiel konkrétneho vernostného alebo motivačného programu budú vaše osobné údaje spracované na základe nevyhnutnosti plnenia zmluvy v súlade s programovými nariadeniami (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
 5. Realizácia marketingových aktivít . Vaše osobné údaje používame na vykonávanie rôznych typov marketingových aktivít. Napríklad: zhromažďujeme a používame kontaktné údaje ľudí zodpovedných za predajné procesy a nadväzovanie obchodnej spolupráce s cieľom osloviť potenciálnych obchodných partnerov, kontaktujeme našich obchodných partnerov, aby sme im predstavili nové možnosti rozšírenia rozsahu spolupráce alebo poslali vhodné obchodné materiály. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je náš oprávnený záujem o marketing (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 6. Organizovanie školení alebo akcii. V rámci spolupráce s Oknoplastom môžete seba alebo svojich zamestnancov prihlásiť na školenia alebo iné nami organizované akcie. V tejto súvislosti je právnym základom spracúvania údajov našich obchodných partnerov nevyhnutnosť plnenia zmluvy v súlade so všeobecnými podmienkami spolupráce s Oknoplastom alebo zmluvou uzavretou za účelom spolupráce s Oknoplastom (článok 6 ods. ) (b) GDPR). Ak ste zamestnancami alebo spolupracovníkmi našich obchodných partnerov, ktorí nahlásili svoju účasť na školení, spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorá nás zaväzuje s vaším zamestnávateľom, alebo nevyhnutnosť spracúvania na zabezpečenie prístupu Vášho zamestnávateľa k službám ponúkaným spoločnosťou Oknoplast v rámci obchodnej spolupráce (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V prípade, že prihlasovanie na školenie alebo akcie prebieha individuálne (t. j. prihlásite sa priamo na našich stránkach alebo e-mailom), spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo zmluve o školení (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Poskytneme vám možnosť kedykoľvek ho odvolať v súlade s platnými predpismi.
 7. Plnenie zákonných povinností . Vaše osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov, najmä povinností vyplývajúcich z daňových zákonov a účtovných predpisov. Právnym základom spracúvania údajov je v tomto prípade nevyhnutnosť plnenia povinností, ktoré sa ukladajú Správcovi (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 8. Zisťovanie, vyšetrovanie alebo obrana proti nárokom. V odôvodnených prípadoch Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zistenia, prešetrenia alebo obrany proti nárokom (napr. nároky vyplývajúce z neplnenia alebo nesprávneho plnenia zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Oknoplast). Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Spracovanie údajov v súvislosti s korešpondenciou a telefonickými kontaktmi

Korešpondencia a telefonáty. Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári dostupnom na webovej stránke, odoslané v súvislosti s e-mailovou alebo klasickou korešpondenciou, ako aj prenesené v rámci telefonických hovorov, sú spracúvané za účelom primeranej komunikácie, zadávania objednávok, uzatvárania zmlúv, odpovedania alebo zasielania informácie, o ktoré ste požiadali (napr. informácie uvedené v kontaktnom formulári). Právnym základom spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem poskytnúť vám možnosť efektívnej komunikácie so spoločnosťou Oknoplast vo všetkých záležitostiach, ktoré vás zaujímajú (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo nevyhnutnosť spracúvať osobné údaje. údaje na uzavretie alebo plnenie zmluvy so spoločnosťou Oknoplast (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Potreba poskytnúť údaje

Webové formuláre

V prípade kontaktných formulárov sprístupnených na webovej stránke je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na vybavenie vašej otázky.

 

Vynakladáme tiež maximálne úsilie, aby sme vám poskytli relevantné informácie o tom, ktoré osobné údaje sú povinné a ktoré môžu byť poskytnuté dodatočne. Tieto informácie poskytujeme vo forme príslušných označení v rámci webovej stránky (napr. hviezdičky vedľa konkrétnych polí kontaktného formulára).

Informácie poskytnuté v korešpondencii, potrebné na podpis alebo plnenie zmluvy, účasť na školení/akcii

V prípade korešpondencie, podpisu zmlúv alebo účasti na školeniach/akciách je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na vedenie korešpondencie, uzatvorenie vhodnej zmluvy alebo účasť na školení/akcii.

Dôsledky neposkytnutia osobných údajov

V situácii, keď je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na poskytnutie služby, uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ako aj vedenie príslušnej korešpondencie alebo účasť na školení/akcii, môže neposkytnutie požadovaných osobných údajov znemožniť poskytnutie tejto služby, uzatvorenie resp. plnenie zmluvy, korešpondencii alebo účasť na školení/podujatí.

Doby uchovávania údajov

Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje, závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracovania.

Vaše osobné údaje spracovávame spravidla po dobu trvania poskytovania služieb, trvania zmluvy alebo plnenia objednávky, do odvolania súhlasu alebo vznesenia účinnej námietky proti spracovaniu osobných údajov, kedy spracovanie prebieha v súvislosti s realizáciou našich oprávnených záujmov.

 

Korešpondenciu uchovávame po dobu od 3 mesiacov do roka, pokiaľ s vami nenadviažeme spoluprácu na základe zmluvy.

 

Dobu uchovávania súborov cookie si môžete skontrolovať v Zásadách používania súborov cookie

Doba spracovania sa môže predĺžiť o premlčaciu lehotu pre nároky, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo obrany proti takýmto nárokom zo strany Oknoplastu .

V rámci Oknoplastu sme pripravili a zaviedli vhodné zásady spracovania osobných údajov, ktoré zohľadňujú potrebu uchovávania vašich osobných údajov na konkrétne časové obdobie. Naša politika uchovávania údajov zohľadňuje dátumy spracovania údajov, ktoré vyplývajú z platných daňových a účtovných predpisov, premlčacích lehôt nárokov alebo našich oprávnených záujmov vyplývajúcich z potreby archivácie korešpondencie.

 

Pre podrobné informácie o obdobiach, počas ktorých spracúvame určité kategórie osobných údajov, nás prosím kontaktujte, ako je popísané v časti Kontakt.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené a prenesené do spoločnosti, ktorá koná v našom mene vo vašej oblasti, aby sme vám ako nášmu klientovi mohli poskytovať služby. Okrem toho môžu byť vaše údaje prenášané subjektom, ako sú poskytovatelia IT služieb, právnych, marketingových, účtovných, školiacich, poštových, analytických alebo poradenských služieb.

V prípade využitia kontaktného formulára budú Vaše osobné údaje, konkrétne meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, mesto a obsah dopytu odovzdané obchodnému partnerovi patriacemu do distribučnej siete Oknoplast. Vaše osobné údaje spravidla odovzdáme obchodnému partnerovi vybranému v kontaktnom formulári. V niektorých prípadoch súvisiacich so zmenami v distribučnej sieti, potrebou poskytovania čo najkvalitnejších služieb a včasného vybavovania vašich dopytov, prenesieme vaše osobné údaje k inému obchodnému partnerovi, ako je uvedený v kontaktnom formulári Oknoplast. Vybraný partner Vás bude ihneď kontaktovať a poskytne Vám potrebné informácie.

Upozorňujeme, že ak náš obchodný partner koná pre svoje vlastné účely, napríklad pri predaji vlastných produktov a služieb, je nezávislým správcom vašich osobných údajov alebo informácií, ktoré od vás získa.

Zoznam dostupných patriacich do distribučnej siete Oknoplast je k dispozícii na stránke Oknoplast.

Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany máte právo na prístup k svojim údajom a požadovať ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V situácii, keď Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s realizáciou našich oprávnených záujmov a na marketingové účely, máte tiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu.

V prípade, že ste udelili samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo veciach súvisiacich s možným podozrením na nezrovnalosti pri spracúvaní osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.

Prenos údajov mimo EHP

Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne poskytovanej právom Európskej únie. Oknoplast vo všeobecnosti neprenáša údaje mimo EHP. Spoločnosť Oknoplast prenáša osobné údaje mimo EHP len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na povahu spolupráce a zabezpečenie primeranej úrovne ochrany, predovšetkým prostredníctvom:

 • spolupráca so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;
 • používanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;
 • iné právne oprávnené prostriedky povolené zákonom, vrátane GDPR.

 

Kedykoľvek máte možnosť získať informácie a kópie príslušných ochranných opatrení uplatňovaných v súvislosti s prenosom osobných údajov mimo EHP. Ak máte otázky, tak nás prosím kontaktujte, ako je uvedené v záložke Kontakt.

Bezpečnosť osobných údajov

Oknoplast kladie veľký dôraz na bezpečnosť vašich osobných údajov. Priebežne vykonávame analýzu rizík, aby sme zabezpečili, že osobné údaje budú spracúvané spôsobom, ktorý zabezpečí, že k údajom budú mať prístup len oprávnené osoby a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na úlohy, ktoré plnia. Dbáme tiež na to, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli evidované a vykonávané iba oprávnenými zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti Oknoplast a aby IT systémy používané na spracovanie údajov zaisťovali ich dostupnosť, integritu a dôvernosť.

 

Taktiež podnikáme všetky potrebné kroky na to, aby všetci naši subdodávatelia a spolupracujúce subjekty garantovali uplatňovanie vhodných bezpečnostných opatrení, kedykoľvek budú spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti Oknoplast.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované. O prípadných zmenách jeho obsahu Vás budeme informovať na stránke Oknoplast .