POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA NA WEBOVEJ STRÁNKE
1. DEFINÍCIE
1.1. Administrátor – Oknoplast Sp. z o.o. so sídlom v Ochmanowe, adresa: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże
1.2. Osobné údaje – všetky informácie o fyzickej osobe, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná jedným alebo viacerými špecifickými faktormi určujúcimi fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a inej podobnej technológii.
1.3. Politika – táto Politika ochrany súkromia.
1.4. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
1.5. Webová stránka – webová stránka spravovaná Administrátorom na adrese www.oknoplast.sk .
1.6. Používateľ – akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku alebo používa jednu alebo viac služieb alebo funkcií opísaných v Politike.
2. SPRACÚVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY
2.1. V súvislosti s používaním webovej stránky Používateľom, Administrátor zhromažďuje údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie jednotlivých ponúkaných služieb, ako aj informácie o aktivite Používateľa na webovej stránke. Podrobné zásady a ciele spracúvania osobných údajov zhromaždených počas používania Stránky Používateľom sú popísané nižšie.
3. CIELE A PRÁVNE ZÁKLADY PRE SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA WEBOVEJ STRÁNKE
POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
3.1. Osobné údaje všetkých osôb používajúcich webovú stránku (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií), ktoré nie sú registrovanými Používateľmi (t. j. osoby, ktoré nemajú profil na Stránke) spracováva Administrátor:
3.1.1. za účelom poskytovania služieb v elektronickej podobe v oblasti sprístupňovania obsahu zhromaždeného na Stránke Používateľom – právny základ na spracúvanie je nevyhnutnosť spracúvania na realizáciu zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);
3.1.2. na analytické a štatistické účely – právnym základom na spracúvanie je oprávnený záujem Administrátora (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), pozostávajúci z vykonávania analýz aktivity Používateľov, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšiť používané funkcie a poskytované služby;
3.1.3. na prípadné určenie a uplatnenie nárokov alebo ich obhajobu – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Administrátora (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý spočíva v ochrane jeho práv;
3.1.4. na marketingové účely Administrátora a iných subjektov, najmä súvisiacich s prezentáciou behaviorálnej reklamy – zásady spracúvania osobných údajov na marketingové účely sú popísané v časti „MARKETING“.
3.2. Aktivita Používateľa na Stránke, vrátane jeho osobných údajov sa zaznamenáva do systémových denníkových súborov (špeciálny počítačový program používaný na ukladanie chronologického záznamu obsahujúceho informácie o udalostiach a činnostiach týkajúcich sa informačného systému používaného na poskytovanie služieb Administrátorom). Informácie zhromaždené v denníkových súboroch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Administrátor ich spracúva aj na technické a administratívne účely, na potreby zaručenia bezpečnosti informačného systému a riadenia tohto systému, ako aj na analytické a štatistické účely – v tejto súvislosti je právnym základom na spracúvanie oprávnený záujem Administrátora (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).
3.3. Ak Používateľ umiestňuje na Stránke akékoľvek osobné údaje iných osôb (vrátane ich mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy), môže tak urobiť len za predpokladu, že neporušuje platné zákony a osobné práva týchto osôb.
4. MARKETING
4.1. Administrátor spracováva osobné údaje Používateľov za účelom realizovania marketingových činností, ktoré môžu spočívať v:
4.1.1. zobrazovaní marketingového obsahu Používateľovi, ktorý je prispôsobený jeho preferenciám (kontextová reklama);
4.1.2. smerovaní e-mailových správ o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie (služba newsletter);
4.1.3. vykonávaní iných druhov činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielanie komerčných informácií v elektronickej podobe a telemarketingové činnosti).
KONTEXTOVÁ REKLAMA
4.2. Administrátor spracováva osobné údaje Používateľov na marketingové účely v súvislosti so zacielením kontextovej reklamy na Používateľov (t. j. reklamy, ktorá je prispôsobená preferenciám Používateľa). Spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade uskutočňuje v súvislosti s vykonávaním oprávneného záujmu Administrátora (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).
NEWSLETTER
4.3. Administrátor poskytuje službu newslettera na základe pravidiel uvedených v podmienkach použitia osobám, ktoré za týmto účelom poskytli svoju e-mailovú adresu a súhlasili s odberom newslettera. Uvedenie údajov je nevyhnutné na poskytovanie služby newslettera, bez uvedenia týchto údajov, nie je možnosť jeho zasielania.
4.4. Osobné údaje sa spracúvajú:
4.4.1. za účelom poskytovania služby zasielania newslettera – právnym základom na spracúvanie je potreba spracúvania na realizáciu zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);
4.4.2. v prípade odoslania marketingového obsahu Používateľovi ako súčasť newslettera – právnym základom na spracúvanie, vrátane profilovania je oprávnený záujem Administrátora (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) v súvislosti s vyjadreným súhlasom na odber newslettera;
4.4.3. na analytické a štatistické účely – právnym základom na spracúvanie je oprávnený záujem Administrátora, (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý spočíva na vykonávaní analýz aktivít Používateľov na Stránke s cieľom zlepšiť používané funkcie;
4.4.4. na prípadné určenie a uplatnenie nárokov alebo ich obhajobu – právnym základom na spracúvanie je oprávnený záujem Administrátora (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).
PRIAMY MARKETING
4.5. Osobné údaje Používateľa môže Administrátor využívať aj na prenos marketingového obsahu prostredníctvom rôznych kanálov, t. j. prostredníctvom e-mailu, MMS/SMS alebo telefonicky. Takéto činnosti môže Administrátor vykonávať výlučne v prípade, ak Používateľ vyjadril súhlas, ktorý môže kedykoľvek zrušiť.
5. SOCIÁLNE SIETE
5.1. Administrátor spracúva osobné údaje Používateľov, ktorí navštevujú profily Administrátora v sociálnych médiách (ako napr.: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Tieto údaje sú spracovávané výlučne v súvislosti so spravovaním profilu, vrátane informovania Používateľov o činnosti Administrátora a propagácie rôznych druhov udalostí, služieb a produktov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov Administrátorom na tento účel je jeho oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý spočíva v propagácii vlastnej značky.
6. SÚBORY COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE
6.1. Súbory cookies sú malé textové súbory nainštalované v zariadení Používateľa, ktorý si prehliada webovú stránku. Súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky – napríklad zapamätaním návštev Používateľa na Stránke a činností, ktoré vykonáva.
COOKIES „WEBOVEJ STRÁNKY“
6.2. Administrátor používa tzv. cookie webovej stránky predovšetkým na to, aby Používateľovi poskytoval služby v elektronickej podobe a zlepšil kvalitu týchto služieb. Z tohto dôvodu Administrátor a iné subjekty, ktoré mu poskytujú analytické a štatistické služby používajú súbory cookies, uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré sú už uložené v koncových telekomunikačných zariadeniach Používateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Súbory cookies používané na tento účel zahŕňajú:
6.2.1. súbory cookies s údajmi zadanými Používateľom (identifikátor relácie) na dobu trvania relácie (angl. user input cookies);
6.2.2. autentifikačné súbory cookies používané na služby vyžadujúce autentifikáciu na dobu trvania relácie (angl. authentication cookies);
6.2.3. súbory cookies, ktoré sa používajú na zaistenie bezpečnosti, napr. na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie (angl. user centric security cookies);
6.2.4. súbory cookies pre relácie multimediálnych prehrávačov (napr. súbory cookies prehrávača flash), na dobu trvania relácie (angl. multimedia player session cookies);
6.2.5. trvalé súbory cookies používané na personalizáciu používateľského rozhrania na dobu trvania relácie alebo o niečo dlhšie (angl. user interface customization cookies),
6.2.6. súbory cookies, ktoré sa používajú na monitorovanie návštevnosti webovej stránky, t. j. analýzu údajov vrátane súborov cookies Google Analytics (sú to súbory, ktoré používa spoločnosť Google na analýzu spôsobu používania webovej stránky Používateľom, na vytváranie štatistík a prehľadov týkajúcich sa fungovania webovej stránky). Google nepoužíva zhromaždené údaje na identifikáciu Používateľa, ani nespája tieto informácie, aby sa umožnila identifikácia. Podrobné informácie o rozsahu a pravidlách zhromažďovania údajov v súvislosti s touto službou nájdete na odkaze: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
„MARKETINGOVÉ“ COOKIES
6.3. Administrátor a jeho dôveryhodní partneri tiež používajú súbory cookies na marketingové účely, okrem iného aj v súvislosti so zacielením behaviorálnej reklamy na Používateľov. Na tento účel Administrátor a dôveryhodní partneri uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré sú už uložené v koncových telekomunikačných zariadeniach Používateľa (počítač, telefón, tablet atď.). Používanie súborov cookies a osobných údajov získaných z nich na marketingové účely, najmä v oblasti propagácie služieb a tovarov tretích strán, vyžaduje súhlas Používateľa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený.
7. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1. Doba spracúvania údajov Administrátorom závisí od typu poskytovanej služby a od účelu spracúvania. Spravidla sa údaje spracúvajú počas poskytovania služby alebo pri realizovaní objednávky až do zrušenia vyjadreného súhlasu alebo predloženia účinnej námietky proti spracúvaniu údajov v prípadoch, ak je právnym základom na spracúvanie údajov oprávnený záujem Administrátora.
7.2. Doba na spracúvanie údajov môže byť predĺžená, ak je spracúvanie nevyhnutné na určenie a uplatnenie prípadných nárokov alebo ich obhajobu, po tomto čase len v prípade a v rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. Po skončení obdobia spracúvania sú údaje nezvratne odstránené alebo anonymizované.
8. PRÁVA POUŽÍVATEĽA
8.1. Používateľ má právo na: prístup k obsahu údajov, požiadať o ich opravu, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov a právo vzniesť námietky proti spracúvaniu údajov, ale aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.
8.2. V rozsahu, v akom sú údaje Používateľa spracúvané na základe súhlasu, je možné ho kedykoľvek zrušiť kontaktovaním Administrátora. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred jeho zrušením.
8.3. Používateľ má právo vzniesť námietky proti spracúvaniu údajov na marketingové účely, ak sa spracúvanie uskutočňuje v súvislosti s oprávneným záujmom Administrátora, ako aj – z dôvodov súvisiacich so špecifickou situáciou Používateľa – v iných prípadoch, ak je právnym základom na spracúvanie údajov oprávnený záujem Administrátora (napr. v súvislosti s realizáciou analytických a štatistických cieľov).
9. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
9.1. V súvislosti s poskytovaním služieb budú osobné údaje sprístupnené externým subjektom, najmä dodávateľom zodpovedným za prevádzku informačných systémov, marketingovým agentúram (v rámci marketingových služieb), subjektom poskytujúcim právne a analytické služby, ako aj subjektom spojeným s Administrátorom, vrátane spoločností z jeho kapitálovej skupiny.
9.2. V prípade získania súhlasu Používateľa, môžu byť jeho údaje sprístupnené aj iným subjektom na ich vlastné ciele, vrátane marketingových účelov.
9.3. Osobné údaje, vrátane mena alebo priezviska, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, mesta, poskytnuté v súvislosti s dotazom odoslaným prostredníctvom e-mailu poskytnutého na tento účel na webovej stránke, budú sprístupnené obchodnému partnerovi patriacemu do distribučnej siete Administrátora na kontaktné účely a súvisiace so spracúvaním komplexného dotazu. Základom na prenos osobných údajov je oprávnený záujem Administrátora, ktorý spočíva v zabezpečení dôveryhodnosti obchodnej činnosti vykonávanej Administrátorom. V rozsahu, v akom Používateľ uzavrie zmluvu s obchodným partnerom, administrátorom osobných údajov Používateľa v súvislosti so zmluvou uzavretou v tomto čase je obchodný partner, a údaje Používateľa budú spracúvané v súvislosti s nevyhnutnosťou realizácie takejto zmluvy. Zoznam obchodných partnerov patriacich do distribučnej siete Administrátora je dostupný po kliknutí na odkaz „ZOZNAM“, v záložke „Kontakty“ na webovej stránke www.oknoplast.sk .
9.4. Administrátor si vyhradzuje právo zverejniť vybrané informácie týkajúce sa Používateľa príslušným orgánom, ktoré predložia žiadosť o takéto informácie na základe príslušného právneho základu, a v súlade s platnými právnymi predpismi.
10. PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP
10.1. Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne poskytovanej európskym právom. Z tohto dôvodu Administrátor odovzdáva osobné údaje mimo EHP len vtedy, ak je to nutné a so zaručením primeranej úrovne ochrany, najmä prostredníctvom:
10.1.1. spolupráce so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;
10.1.2. používania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;
10.1.3. uplatňovania záväzných firemných pravidiel schválených príslušným dozorným orgánom;
10.1.4. v prípade prenosu údajov do USA – spoluprácou so subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na programe Štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield), schváleným rozhodnutím Európskej komisie.
10.2. Administrátor vždy informuje o zámere prenosu osobných údajov mimo EHP v štádiu ich zhromažďovania.
11. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1. Administrátor priebežne vykonáva analýzu rizík, aby zaručil, že osobné údaje spracováva bezpečným spôsobom – pričom predovšetkým zabezpečí, aby mali k údajom prístup len oprávnené osoby a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný v súvislosti s úlohami, ktoré vykonávajú. Administrátor zabezpečuje, aby boli všetky operácie s osobnými údajmi zaznamenávané a vykonávané len oprávnenými pracovníkmi a spolupracovníkmi.
11.2. Administrátor vykoná všetky potrebné kroky, aby jeho subdodávatelia a ostatné spolupracujúce subjekty takisto zaručili použitie príslušných bezpečnostných opatrení vo všetkých prípadoch, keď spracúvajú osobné údaje na žiadosť Administrátora.
12. KONTAKTNÉ ÚDAJE
12.1. Kontakt s Administrátorom je možný prostredníctvom e-mailovej adresy biuro@oknoplast.com.pl alebo poštovej adresy: Oknoplast Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże
12.2. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte na adrese privacy@oknoplast.com.pl
13. ZMENY V POLITIKE OCHRANY SÚKROMIA
13.1. Politika ochrany súkromia je priebežne verifikovaná a podľa potreby aktualizovaná. Aktuálna verzia tejto politiky bola prijatá a je platná od 24. mája 2018.